Den otevřených dveří

2. 9. 2023 15.00-22.00

Návštěvní řád

  1. Pobyt a vstup do prostoru konání akce – areál pivovaru Velké Březno (dále jen Areál) je podmíněn vyhověním zákonům, vyhláškám dalším podzákonným normám a interním předpisům areálu (dále jen předpisy). Vstupem do areálu vyjadřuje návštěvník souhlas s Provozním řádem Areálu (dále jen Provozní řád), pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou
  2. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví předpisům provozního řádu, pokynům pořadatele nebo podmínkám uvedeným u vstupu, nebo jejíž chování shledá nepřístojným. Každý návštěvník pod vlivem alkoholu nebo drog bude vyveden z areálu. V případě zranění jakékoli osoby je návštěvník povinen nahlásit tuto skutečnost pořadateli. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných.
  3. Návštěvník souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost všech návštěvníků.
  4. Do Areálu není dovoleno vnášet vlastní občerstvení. U vstupu je prováděna kontrola a účastník s vlastním občerstvením nebude do Areálu vpuštěn. V areálu je dostatek stánků s občerstvením.
  5. Do Areálu není dovoleno vnášet drogy, skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, laserová ukazovátka, politické a reklamní materiály, toxické a jiné omamné látky, zavazadla větších rozměrů, zbraně a jiné nebezpečné předměty. U vstupu je prováděna bezpečností kontrola. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět tělesné prohlídky, jak u vchodu, tak v prostorách areálu. Návštěvník akce musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
  6. Psi ani jiná domácí zvířata a mazlíčci z bezpečnostních důvodů a pro ochranu jejich zdraví do areálu nesmí.
  7. Do areálu platí zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol bez povolení.
  8. Návštěvník souhlasí s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součást jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce představení pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s pořadatelem a jejich sponzory. Držitel vstupenky, zaznamenaný případně na obrazovém záznamu pro účely dokumentu, může být dále takto zveřejňován bez dalšího upozornění.